Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
19 995 000 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
19 994 949 €
100 %
98 %
Služby
8 119 007 €
41 %
18 %
Opravy a udržiavanie
7 849 971 €
39 %
7 %
Ostatné služby
266 011 €
1 %
2 %
Náklady na reprezentáciu
2 064 €
0 %
0 %
Cestovné
962 €
0 %
0 %
Osobné náklady
5 890 924 €
29 %
41 %
Mzdové náklady
4 058 538 €
20 %
28 %
Sociálne poistenie
1 453 295 €
7 %
10 %
Zákonné sociálne poistenie
1 407 677 €
7 %
4 %
Ostatné sociálne poistenie
45 618 €
0 %
0 %
Sociálne náklady
379 090 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
379 090 €
2 %
1 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
3 003 924 €
15 %
18 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 692 278 €
13 %
18 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 692 278 €
13 %
18 %
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
311 646 €
2 %
0 %
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
261 382 €
1 %
0 %
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
50 264 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
2 870 844 €
14 %
21 %
Spotreba materiálu
2 698 096 €
13 %
8 %
Spotreba energie
172 749 €
1 %
1 %
Dane a poplatky
60 671 €
0 %
0 %
Daň z nehnuteľnosti
45 815 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
12 555 €
0 %
0 %
Daň z motorových vozidiel
2 301 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
49 578 €
0 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
41 731 €
0 %
1 %
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 051 €
0 %
0 %
Manká a škody
796 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
51 €
0 %
2 %
Finančné náklady
51 €
100 %
30 %
Ostatné finančné náklady
51 €
100 %
10 %
Kurzové straty
0 €
0 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby