Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
98 924 607 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
96 191 605 €
97 %
92 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
96 191 605 €
100 %
100 %
Stavby
79 799 750 €
83 %
64 %
Pozemky
7 961 883 €
8 %
10 %
Dopravné prostriedky
4 457 251 €
5 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
2 434 187 €
3 %
3 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 404 859 €
1 %
9 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
127 848 €
0 %
11 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
5 827 €
0 %
0 %
Obežný majetok
2 730 921 €
3 %
8 %
Zásoby súčet
1 714 822 €
63 %
25 %
Materiál
1 714 822 €
63 %
25 %
Finančné účty súčet
815 613 €
30 %
47 %
Bankové účty
814 697 €
30 %
46 %
Ceniny
916 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
200 486 €
7 %
29 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
200 486 €
7 %
25 %
Odberatelia
150 392 €
6 %
2 %
Iné pohľadávky
41 437 €
2 %
1 %
Ostatné pohľadávky
5 211 €
0 %
0 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
3 266 €
0 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
181 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
2 081 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
2 081 €
100 %
23 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby