Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Centrum II 72/3 v Dubnici nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 341 654 €
Neobežný majetok
1 267 513 €
Obežný majetok
70 723 €
Časové rozlíšenie súčet
3 418 €
Pasíva
1 341 654 €
Vlastné imanie
-1 362 €
Záväzky celkom
1 329 705 €
Časové rozlíšenie súčet
13 311 €
Výnosy
942 421 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
107 142 €
Výnosy z finančnej činnosti
70 €
Náklady
938 870 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
889 963 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
48 906 €
Zisk
3 551 €
Daň z príjmov
13 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 538 €
Príjmy108,9 tis. €
Nedaňové príjmy
94,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,8 %
Materská škola Centrum II 72/3 v Dubnici nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky873,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,6 %
Tovary a služby
22,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,5 %
Kapitálové výdavky
3,9 %
Bežné transfery
0,1 %
Materská škola Centrum II 72/3 v Dubnici nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Centrum II 72/3
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37920332
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2005
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby