Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Centrum II 72/3 v Dubnici nad Váhom

Spolu majetok
1 341 654 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 267 513 €
94 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 267 513 €
100 %
100 %
Stavby
1 142 303 €
90 %
82 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 509 €
5 %
3 %
Pozemky
56 702 €
4 %
14 %
Obežný majetok
70 723 €
5 %
8 %
Finančné účty súčet
68 623 €
97 %
87 %
Bankové účty
68 623 €
97 %
84 %
Zásoby súčet
1 593 €
2 %
6 %
Materiál
1 593 €
2 %
6 %
Pohľadávky spolu
507 €
1 %
7 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
507 €
1 %
6 %
Ostatné pohľadávky
507 €
1 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
3 418 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
3 418 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby