Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Centrum II 72/3 v Dubnici nad Váhom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
873 029 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
467 990 €
54 %
55 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
384 036 €
82 %
84 %
Odmeny
42 424 €
9 %
6 %
Príplatky
41 530 €
9 %
10 %
Tovary a služby
199 630 €
23 %
24 %
Materiál
103 821 €
52 %
46 %
Energie, voda a komunikácie
41 845 €
21 %
25 %
Služby
29 546 €
15 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
24 141 €
12 %
8 %
Cestovné náhrady
278 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
170 589 €
20 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
115 495 €
68 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
25 958 €
15 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
20 486 €
12 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
8 650 €
5 %
2 %
Kapitálové výdavky
33 963 €
4 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
33 963 €
100 %
100 %
Bežné transfery
857 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
857 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby