Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
62 390 158 €
Neobežný majetok
62 305 220 €
Obežný majetok
81 473 €
Časové rozlíšenie súčet
3 465 €
Pasíva
62 390 158 €
Vlastné imanie
-140 561 €
Záväzky celkom
62 524 301 €
Časové rozlíšenie súčet
6 418 €
Výnosy
5 555 728 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 079 128 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 476 599 €
Náklady
5 591 432 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 928 030 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
663 401 €
Zisk
-35 704 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-35 704 €
Príjmy687,3 tis. €
Nedaňové príjmy
92,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
7,8 %
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
priemer odvetvia*
Výdavky3,7 mil. €
Tovary a služby
59,6 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
24,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
9,2 %
Kapitálové výdavky
5,6 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,1 %
Bežné transfery
0,2 %
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Soblahovská 65
Obec:91250 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37920413
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2005
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby