Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola ul. Jurkovičova 17, v Prešove

Vlastné imanie a záväzky
650 858 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
704 306 €
108 %
98 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
621 226 €
88 %
87 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
621 226 €
88 %
87 %
Krátkodobé záväzky súčet
81 197 €
12 %
12 %
Záväzky voči zamestnancom
32 385 €
5 %
5 %
Prijaté preddavky
23 275 €
3 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
20 613 €
3 %
4 %
Ostatné priame dane
3 876 €
1 %
1 %
Iné záväzky
947 €
0 %
0 %
Nevyfakturované dodávky
101 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
1 881 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
1 881 €
0 %
0 %
Bankové úvery a výpomoci súčet
2 €
0 %
0 %
Bežné bankové úvery
2 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
40 €
0 %
4 %
Výnosy budúcich období
40 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-53 488 €
-8 %
-2 %
Výsledok hospodárenia
-53 488 €
100 %
100 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
642 €
-1 %
-18 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-54 130 €
101 %
118 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby