Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmany Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
106 033 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
101 248 €
95 %
89 %
Krátkodobé záväzky súčet
100 207 €
99 %
9 %
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
78 639 €
78 %
0 %
Záväzky voči zamestnancom
11 351 €
11 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
7 310 €
7 %
2 %
Ostatné priame dane
1 451 €
1 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
1 223 €
1 %
0 %
Iné záväzky
234 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
1 026 €
1 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
1 026 €
1 %
0 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
15 €
0 %
91 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
15 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
3 384 €
3 %
10 %
Výnosy budúcich období
3 384 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
1 401 €
1 %
1 %
Výsledok hospodárenia
1 401 €
100 %
92 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
1 287 €
92 %
11 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
114 €
8 %
81 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby