Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

Spolu majetok
4 653 939 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
4 469 064 €
96 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
4 469 064 €
100 %
100 %
Stavby
3 910 638 €
88 %
87 %
Pozemky
492 399 €
11 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
63 575 €
1 %
2 %
Umelecké diela a zbierky
2 452 €
0 %
0 %
Obežný majetok
158 089 €
3 %
13 %
Finančné účty súčet
157 475 €
100 %
94 %
Bankové účty
157 475 €
100 %
91 %
Zásoby súčet
614 €
0 %
2 %
Materiál
614 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
26 786 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
26 786 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby