Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 062 878 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 132 971 €
55 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
933 560 €
82 %
83 %
Príplatky
120 370 €
11 %
10 %
Odmeny
79 041 €
7 %
6 %
Tovary a služby
450 519 €
22 %
20 %
Materiál
189 002 €
42 %
44 %
Služby
140 128 €
31 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
93 529 €
21 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
23 723 €
5 %
10 %
Cestovné náhrady
2 940 €
1 %
1 %
Dopravné
1 196 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
401 226 €
19 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
280 792 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
80 033 €
20 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
30 860 €
8 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
9 541 €
2 %
2 %
Kapitálové výdavky
60 104 €
3 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
60 104 €
100 %
98 %
Bežné transfery
18 058 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
18 058 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby