Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou , Spartakovská 5, Trnava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 938 544 €
Neobežný majetok
2 725 267 €
Obežný majetok
189 709 €
Časové rozlíšenie súčet
23 568 €
Pasíva
2 938 544 €
Vlastné imanie
-2 685 €
Záväzky celkom
2 939 585 €
Časové rozlíšenie súčet
1 644 €
Výnosy
3 127 245 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
303 434 €
Výnosy z finančnej činnosti
566 €
Náklady
3 127 747 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 822 815 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
304 933 €
Zisk
-503 €
Daň z príjmov
108 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-610 €
Príjmy292,3 tis. €
Nedaňové príjmy
99,8 %
Granty a transfery
0,2 %
Základná škola s materskou školou , Spartakovská 5, Trnava
priemer odvetvia*
Výdavky2,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,7 %
Tovary a služby
21,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,5 %
Bežné transfery
0,7 %
Kapitálové výdavky
0,1 %
Základná škola s materskou školou , Spartakovská 5, Trnava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica Spartakovská 5
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37990373
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.2006
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby