Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 233 238 €
Neobežný majetok
2 209 377 €
Obežný majetok
21 633 €
Časové rozlíšenie súčet
2 228 €
Pasíva
2 233 238 €
Vlastné imanie
-16 878 €
Záväzky celkom
2 238 404 €
Časové rozlíšenie súčet
11 712 €
Výnosy
576 309 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
158 750 €
Výnosy z finančnej činnosti
417 560 €
Náklady
574 636 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
570 893 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 744 €
Zisk
1 673 €
Daň z príjmov
1 337 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
336 €
Príjmy559,5 tis. €
Granty a transfery
69,5 %
Nedaňové príjmy
30,5 %
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky557,4 tis. €
Tovary a služby
57,1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
29,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,3 %
Kapitálové výdavky
1,6 %
Bežné transfery
0,9 %
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie Majstra Pavla 54/54
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42080312
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2008
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby