Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
295 767 €
Neobežný majetok
276 813 €
Obežný majetok
7 156 €
Časové rozlíšenie súčet
11 797 €
Pasíva
295 767 €
Vlastné imanie
-34 697 €
Záväzky celkom
329 563 €
Časové rozlíšenie súčet
900 €
Výnosy
704 642 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
22 685 €
Výnosy z finančnej činnosti
681 958 €
Náklady
702 489 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
676 264 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
26 225 €
Zisk
2 154 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 154 €
Príjmy112,4 tis. €
Granty a transfery
61,3 %
Nedaňové príjmy
38,7 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky691,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,2 %
Tovary a služby
22,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,4 %
Bežné transfery
2,6 %
Kapitálové výdavky
0,7 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bajkalská 31
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42085446
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2009
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby