Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Spolu majetok
295 767 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
276 813 €
94 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
276 813 €
100 %
100 %
Stavby
260 064 €
94 %
83 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 934 €
5 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
2 816 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
11 797 €
4 %
1 %
Náklady budúcich období
11 797 €
100 %
99 %
Obežný majetok
7 156 €
2 %
9 %
Zásoby súčet
4 062 €
57 %
6 %
Materiál
4 062 €
57 %
6 %
Pohľadávky spolu
2 195 €
31 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 195 €
31 %
4 %
Ostatné pohľadávky
1 768 €
25 %
1 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
412 €
6 %
1 %
Iné pohľadávky
15 €
0 %
1 %
Finančné účty súčet
899 €
13 %
90 %
Bankové účty
799 €
11 %
87 %
Ceniny
100 €
1 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby