Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
294 554 €
Neobežný majetok
274 598 €
Obežný majetok
9 300 €
Časové rozlíšenie súčet
10 656 €
Pasíva
294 554 €
Vlastné imanie
-21 491 €
Záväzky celkom
315 753 €
Časové rozlíšenie súčet
292 €
Výnosy
431 174 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
35 352 €
Výnosy z finančnej činnosti
395 822 €
Náklady
431 109 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
411 726 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 384 €
Zisk
64 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
64 €
Príjmy90,8 tis. €
Granty a transfery
57,9 %
Nedaňové príjmy
42,1 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky409,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,8 %
Tovary a služby
21,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,9 %
Bežné transfery
1,3 %
Kapitálové výdavky
0,9 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Budovateľská 8
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42085462
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.2009
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby