Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
628 150 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
376 549 €
60 %
58 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
327 730 €
87 %
86 %
Príplatky
34 487 €
9 %
9 %
Odmeny
14 332 €
4 %
5 %
Tovary a služby
125 583 €
20 %
21 %
Materiál
65 661 €
52 %
45 %
Služby
30 309 €
24 %
20 %
Energie, voda a komunikácie
26 797 €
21 %
26 %
Rutinná a štandardná údržba
2 815 €
2 %
9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
124 200 €
20 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
85 222 €
69 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
25 552 €
21 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
10 678 €
9 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
2 749 €
2 %
2 %
Bežné transfery
1 818 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 818 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby