Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
220 142 €
Neobežný majetok
182 517 €
Obežný majetok
37 625 €
Pasíva
220 142 €
Vlastné imanie
-17 317 €
Záväzky celkom
232 499 €
Časové rozlíšenie súčet
4 960 €
Výnosy
552 140 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
60 245 €
Výnosy z finančnej činnosti
491 896 €
Náklady
548 013 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
508 491 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
39 522 €
Zisk
4 127 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 127 €
Príjmy60,9 tis. €
Nedaňové príjmy
80,7 %
Granty a transfery
19,3 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky512,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,5 %
Tovary a služby
22,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,5 %
Bežné transfery
0,3 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Československej armády 20
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42085497
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2009
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby