Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
512 343 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
294 386 €
57 %
58 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
250 590 €
85 %
86 %
Príplatky
24 491 €
8 %
9 %
Odmeny
19 305 €
7 %
5 %
Tovary a služby
116 768 €
23 %
21 %
Materiál
59 232 €
51 %
45 %
Služby
29 035 €
25 %
20 %
Energie, voda a komunikácie
28 500 €
24 %
26 %
Rutinná a štandardná údržba
0 €
0 %
9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
99 823 €
19 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
67 831 €
68 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
17 374 €
17 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
12 014 €
12 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
2 604 €
3 %
2 %
Bežné transfery
1 367 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 367 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby