Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Spolu majetok
1 369 340 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 341 567 €
98 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 341 567 €
100 %
100 %
Stavby
1 317 322 €
98 %
83 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 443 €
2 %
3 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
1 802 €
0 %
0 %
Obežný majetok
15 898 €
1 %
9 %
Pohľadávky spolu
10 700 €
67 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
10 700 €
67 %
4 %
Ostatné pohľadávky
7 572 €
48 %
1 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
2 230 €
14 %
1 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
897 €
6 %
1 %
Iné pohľadávky
1 €
0 %
1 %
Finančné účty súčet
3 459 €
22 %
90 %
Bankové účty
3 459 €
22 %
87 %
Zásoby súčet
1 739 €
11 %
6 %
Materiál
1 739 €
11 %
6 %
Časové rozlíšenie súčet
11 875 €
1 %
1 %
Náklady budúcich období
11 875 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby