Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
386 646 €
Neobežný majetok
362 211 €
Obežný majetok
12 888 €
Časové rozlíšenie súčet
11 546 €
Pasíva
386 646 €
Vlastné imanie
-39 903 €
Záväzky celkom
426 468 €
Časové rozlíšenie súčet
80 €
Výnosy
670 480 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
62 659 €
Výnosy z finančnej činnosti
607 820 €
Náklady
676 853 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
639 327 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
37 526 €
Zisk
-6 373 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 373 €
Príjmy147,4 tis. €
Nedaňové príjmy
54,3 %
Granty a transfery
45,7 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky637,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,9 %
Tovary a služby
28,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,1 %
Bežné transfery
0,7 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Zemplínska 2
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42085543
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2009
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby