Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
513 113 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
448 032 €
87 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
448 032 €
100 %
100 %
Stavby
395 496 €
88 %
70 %
Dopravné prostriedky
22 727 €
5 %
1 %
Pozemky
19 392 €
4 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 417 €
2 %
4 %
Obežný majetok
64 137 €
12 %
13 %
Finančné účty súčet
59 144 €
92 %
91 %
Bankové účty
59 144 €
92 %
90 %
Zásoby súčet
4 382 €
7 %
4 %
Materiál
4 382 €
7 %
4 %
Pohľadávky spolu
611 €
1 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
611 €
1 %
5 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
513 €
1 %
0 %
Odberatelia
98 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
943 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
943 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby