Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"HARMÓNIA", Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
460 916 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
365 933 €
79 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
365 933 €
100 %
99 %
Stavby
346 087 €
95 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 934 €
3 %
7 %
Pozemky
8 912 €
2 %
10 %
Obežný majetok
93 869 €
20 %
18 %
Finančné účty súčet
69 079 €
74 %
46 %
Bankové účty
69 079 €
74 %
45 %
Pohľadávky spolu
14 181 €
15 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
14 181 €
15 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
12 264 €
13 %
10 %
Ostatné pohľadávky
1 918 €
2 %
14 %
Zásoby súčet
10 609 €
11 %
15 %
Materiál
10 609 €
11 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
1 114 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 114 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby