Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 125 050 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 624 754 €
76 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 624 754 €
100 %
100 %
Stavby
928 331 €
57 %
70 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
364 719 €
22 %
4 %
Dopravné prostriedky
200 881 €
12 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
107 660 €
7 %
3 %
Pozemky
21 416 €
1 %
19 %
Základné stádo a ťažné zvieratá
1 749 €
0 %
0 %
Obežný majetok
484 689 €
23 %
12 %
Finančné účty súčet
382 192 €
79 %
89 %
Bankové účty
382 187 €
79 %
88 %
Ceniny
5 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
81 777 €
17 %
5 %
Zvieratá
52 472 €
11 %
0 %
Materiál
28 440 €
6 %
4 %
Tovar
864 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
20 719 €
4 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
20 719 €
4 %
6 %
Odberatelia
8 710 €
2 %
3 %
Daň z príjmov
6 174 €
1 %
0 %
Iné pohľadávky
5 255 €
1 %
2 %
Ostatné pohľadávky
409 €
0 %
1 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
171 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
15 608 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
15 608 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby