Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské stredisko kultúry a športu p.o.

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
546 698 €
Neobežný majetok
507 794 €
Obežný majetok
38 905 €
Časové rozlíšenie súčet
0 €
Pasíva
546 698 €
Vlastné imanie
3 695 €
Záväzky celkom
543 003 €
Výnosy
509 116 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
56 778 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
508 039 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
507 112 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
897 €
Zisk
1 077 €
Daň z príjmov
21 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 055 €
Príjmy485,7 tis. €
Granty a transfery
87,1 %
Nedaňové príjmy
12,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,7 %
Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
priemer odvetvia*
Výdavky481,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41,5 %
Tovary a služby
38,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,5 %
Kapitálové výdavky
4,7 %
Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie A. Hlinku 1
Obec:95301 Zlaté Moravce
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zlaté Moravce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42208033
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2012
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby