Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

K 13 - Košické kultúrne centrá

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
25 010 940 €
Neobežný majetok
24 635 904 €
Obežný majetok
371 037 €
Časové rozlíšenie súčet
4 000 €
Pasíva
25 010 940 €
Vlastné imanie
245 684 €
Záväzky celkom
24 764 627 €
Časové rozlíšenie súčet
628 €
Výnosy
4 173 626 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
245 412 €
Výnosy z finančnej činnosti
121 €
Náklady
4 064 925 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 058 677 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 249 €
Zisk
108 701 €
Daň z príjmov
774 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
107 927 €
Príjmy2,2 mil. €
Granty a transfery
88,3 %
Nedaňové príjmy
11,7 %
K 13 - Košické kultúrne centrá
priemer odvetvia*
Výdavky2,2 mil. €
Tovary a služby
48,8 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
37,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,9 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
Bežné transfery
0,2 %
K 13 - Košické kultúrne centrá
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kulturpark, Kukučínova 2
Obec:04001 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42323975
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.10.2013
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby