Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

K 13 - Košické kultúrne centrá

Spolu majetok
25 010 940 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
24 635 904 €
99 %
79 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
24 632 495 €
100 %
99 %
Stavby
22 969 143 €
93 %
67 %
Pozemky
1 527 613 €
6 %
26 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
132 974 €
1 %
3 %
Dopravné prostriedky
2 666 €
0 %
1 %
Umelecké diela a zbierky
100 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
3 409 €
0 %
0 %
Softvér
3 409 €
0 %
0 %
Obežný majetok
371 037 €
1 %
20 %
Finančné účty súčet
298 465 €
80 %
54 %
Bankové účty
286 308 €
77 %
52 %
Peniaze
11 253 €
3 %
0 %
Ceniny
904 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
66 241 €
18 %
43 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
66 241 €
18 %
41 %
Odberatelia
65 293 €
18 %
1 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
519 €
0 %
0 %
Ostatné pohľadávky
428 €
0 %
11 %
Zásoby súčet
6 331 €
2 %
4 %
Tovar
5 968 €
2 %
3 %
Materiál
363 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
4 000 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
4 000 €
100 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby