Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 169 669 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
1 059 592 €
49 %
46 %
Služby
481 276 €
45 %
25 %
Energie, voda a komunikácie
289 812 €
27 %
33 %
Materiál
229 115 €
22 %
18 %
Nájomné za nájom
20 638 €
2 %
2 %
Rutinná a štandardná údržba
16 973 €
2 %
17 %
Dopravné
15 376 €
1 %
4 %
Cestovné náhrady
6 403 €
1 %
0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
821 709 €
38 %
35 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
548 030 €
67 %
72 %
Príplatky
213 679 €
26 %
21 %
Odmeny
60 000 €
7 %
7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
280 161 €
13 %
12 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
199 130 €
71 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
43 150 €
15 %
20 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
37 881 €
14 %
9 %
Kapitálové výdavky
4 654 €
0 %
5 %
Obstarávanie kapitálových aktív
4 654 €
100 %
100 %
Bežné transfery
3 553 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
3 553 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby