Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 111 230 €
Neobežný majetok
1 986 813 €
Obežný majetok
123 995 €
Pasíva
2 111 230 €
Vlastné imanie
17 553 €
Záväzky celkom
2 093 677 €
Výnosy
1 659 844 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 242 985 €
Náklady
1 654 855 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 239 341 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 239 €
Zisk
4 989 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 989 €
Príjmy416,7 tis. €
Nedaňové príjmy
99,4 %
Granty a transfery
0,6 %
Zariadenie pre seniorov
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,3 %
Tovary a služby
21,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,8 %
Bežné transfery
0,4 %
Zariadenie pre seniorov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ul. Fraňa Kráľa 2688/4
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42372984
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2014
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby