Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 183 526 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
677 899 €
57 %
52 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
566 765 €
84 %
67 %
Odmeny
111 134 €
16 %
13 %
Tovary a služby
254 614 €
22 %
27 %
Materiál
138 520 €
54 %
39 %
Energie, voda a komunikácie
55 299 €
22 %
23 %
Služby
42 811 €
17 %
26 %
Rutinná a štandardná údržba
15 544 €
6 %
11 %
Dopravné
2 415 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
24 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
246 030 €
21 %
19 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
170 191 €
69 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
38 269 €
16 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
26 550 €
11 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
11 019 €
4 %
2 %
Bežné transfery
4 984 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
4 984 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby