Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 947 667 €
Neobežný majetok
2 928 261 €
Obežný majetok
4 795 €
Časové rozlíšenie súčet
14 610 €
Pasíva
2 947 667 €
Vlastné imanie
-95 194 €
Záväzky celkom
1 919 366 €
Časové rozlíšenie súčet
1 123 495 €
Výnosy
1 306 762 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
111 653 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 195 109 €
Náklady
1 335 996 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 220 635 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
115 361 €
Zisk
-29 235 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-29 235 €
Príjmy141,0 tis. €
Nedaňové príjmy
86,2 %
Granty a transfery
13,8 %
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
52,9 %
Tovary a služby
27,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,8 %
Kapitálové výdavky
0,4 %
Bežné transfery
0,3 %
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bradáčova 773/30
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42378508
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.2015
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby