Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa majetku Sereď, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
4 969 065 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 838 759 €
57 %
79 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 838 759 €
100 %
99 %
Stavby
2 490 495 €
88 %
67 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
278 830 €
10 %
1 %
Pozemky
60 899 €
2 %
26 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
7 509 €
0 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 026 €
0 %
3 %
Obežný majetok
2 128 679 €
43 %
20 %
Finančné účty súčet
2 096 959 €
99 %
54 %
Bankové účty
2 091 677 €
98 %
52 %
Peniaze
5 282 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
31 660 €
1 %
43 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
31 660 €
1 %
41 %
Pohľadávky z obchodného styku
31 660 €
1 %
23 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
31 660 €
1 %
23 %
Zásoby súčet
60 €
0 %
4 %
Materiál
60 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
1 627 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období krátkodobé
1 627 €
100 %
14 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby