Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
912 589 €
Neobežný majetok
868 242 €
Obežný majetok
42 787 €
Časové rozlíšenie súčet
1 561 €
Pasíva
912 589 €
Vlastné imanie
-852 €
Záväzky celkom
911 880 €
Časové rozlíšenie súčet
1 561 €
Výnosy
623 002 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
61 195 €
Výnosy z finančnej činnosti
561 807 €
Náklady
624 903 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
579 307 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
45 596 €
Zisk
-1 901 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 901 €
Príjmy64,3 tis. €
Nedaňové príjmy
92,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,9 %
Granty a transfery
2,3 %
Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky543,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,2 %
Tovary a služby
30,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,7 %
Bežné transfery
0,2 %
Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bodvianska 4
Obec:82107 Bratislava - Vrakuňa
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Vrakuňa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53200331
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.9.2020
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby