Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
187 559 298 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53 767 020 €
29 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
41 054 963 €
76 %
76 %
Príplatky
7 757 717 €
14 %
15 %
Odmeny
4 216 760 €
8 %
8 %
Doplatok k platu a ďalší plat
727 957 €
1 %
0 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
9 623 €
0 %
0 %
Bežné transfery
45 931 159 €
24 %
26 %
Transfery v rámci verejnej správy
18 939 999 €
41 %
56 %
Transfery nefinančným subjektom
18 319 072 €
40 %
33 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
8 645 278 €
19 %
11 %
Transfery do zahraničia
26 810 €
0 %
0 %
Tovary a služby
39 275 980 €
21 %
21 %
Služby
12 751 183 €
32 %
25 %
Rutinná a štandardná údržba
11 599 765 €
30 %
21 %
Energie, voda a komunikácie
6 650 385 €
17 %
16 %
Materiál
6 577 074 €
17 %
32 %
Nájomné za nájom
849 740 €
2 %
1 %
Dopravné
436 406 €
1 %
3 %
Cestovné náhrady
411 427 €
1 %
1 %
Kapitálové výdavky
25 358 806 €
14 %
10 %
Obstarávanie kapitálových aktív
23 784 224 €
94 %
81 %
Kapitálové transfery
1 574 582 €
6 %
19 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19 141 044 €
10 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
13 526 534 €
71 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
3 950 576 €
21 %
20 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
1 452 967 €
8 %
8 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
193 408 €
1 %
3 %
Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
17 559 €
0 %
0 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3 875 642 €
2 %
2 %
Splácanie istín
3 264 163 €
84 %
79 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
611 479 €
16 %
21 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
209 646 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
152 241 €
73 %
79 %
Splácanie úrokov do zahraničia
57 405 €
27 %
21 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby