Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčiansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
299 112 231 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
91 253 805 €
31 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
71 965 098 €
79 %
78 %
Príplatky
13 668 719 €
15 %
14 %
Odmeny
5 032 512 €
6 %
7 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
445 429 €
0 %
0 %
Ostatné osobné vyrovnania
142 046 €
0 %
0 %
Doplatok k platu a ďalší plat
0 €
0 %
0 %
Bežné transfery
81 155 983 €
27 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
50 900 727 €
63 %
56 %
Transfery nefinančným subjektom
26 871 355 €
33 %
33 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
3 356 848 €
4 %
11 %
Transfery do zahraničia
27 054 €
0 %
0 %
Tovary a služby
59 882 621 €
20 %
19 %
Materiál
24 575 537 €
41 %
31 %
Služby
13 154 060 €
22 %
26 %
Rutinná a štandardná údržba
10 286 450 €
17 %
21 %
Energie, voda a komunikácie
9 232 558 €
15 %
16 %
Dopravné
1 919 059 €
3 %
4 %
Cestovné náhrady
400 580 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
314 378 €
1 %
1 %
Kapitálové výdavky
41 112 099 €
14 %
13 %
Obstarávanie kapitálových aktív
28 507 317 €
69 %
83 %
Kapitálové transfery
12 604 782 €
31 %
17 %
Poistné a príspevok do poisťovní
25 209 471 €
8 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
16 415 432 €
65 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
5 337 726 €
21 %
20 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
2 650 896 €
11 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
805 416 €
3 %
3 %
Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
0 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
441 401 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
441 401 €
100 %
80 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
56 853 €
0 %
0 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
56 853 €
100 %
6 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby