Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
247 179 831 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
83 886 888 €
34 %
31 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
62 818 048 €
75 %
78 %
Príplatky
13 240 512 €
16 %
14 %
Odmeny
7 245 695 €
9 %
8 %
Doplatok k platu a ďalší plat
373 765 €
0 %
0 %
Ostatné osobné vyrovnania
204 303 €
0 %
0 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
4 565 €
0 %
0 %
Bežné transfery
65 400 940 €
26 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
33 271 233 €
51 %
55 %
Transfery nefinančným subjektom
24 432 536 €
37 %
34 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
7 697 171 €
12 %
11 %
Tovary a služby
51 491 880 €
21 %
17 %
Rutinná a štandardná údržba
21 959 395 €
43 %
21 %
Materiál
10 922 145 €
21 %
33 %
Služby
9 452 407 €
18 %
25 %
Energie, voda a komunikácie
7 668 233 €
15 %
16 %
Dopravné
653 671 €
1 %
3 %
Nájomné za nájom
643 053 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
192 976 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
29 625 738 €
12 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
20 880 539 €
70 %
68 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
4 495 770 €
15 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
3 857 505 €
13 %
10 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
391 923 €
1 %
3 %
Kapitálové výdavky
14 047 075 €
6 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
13 733 273 €
98 %
82 %
Kapitálové transfery
313 802 €
2 %
18 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2 578 896 €
1 %
2 %
Splácanie istín
2 466 673 €
96 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
112 222 €
4 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
148 414 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
148 414 €
100 %
72 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby