Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
53 688 342 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
17 013 805 €
32 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
13 487 184 €
79 %
81 %
Príplatky
2 010 945 €
12 %
12 %
Odmeny
1 504 458 €
9 %
7 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
11 218 €
0 %
0 %
Tovary a služby
14 224 452 €
26 %
26 %
Služby
5 622 198 €
40 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
2 888 225 €
20 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
2 852 927 €
20 %
17 %
Materiál
2 090 110 €
15 %
18 %
Nájomné za nájom
595 943 €
4 %
1 %
Dopravné
150 122 €
1 %
2 %
Cestovné náhrady
24 927 €
0 %
0 %
Kapitálové výdavky
9 003 437 €
17 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
8 973 437 €
100 %
92 %
Kapitálové transfery
30 000 €
0 %
8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
6 195 757 €
12 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
4 309 503 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
1 415 605 €
23 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
284 381 €
5 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
186 268 €
3 %
3 %
Bežné transfery
5 056 806 €
9 %
17 %
Transfery nefinančným subjektom
2 699 464 €
53 %
11 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
2 354 992 €
47 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
2 350 €
0 %
62 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2 075 319 €
4 %
4 %
Splácanie istín
1 919 723 €
93 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
155 596 €
7 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
118 765 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
117 317 €
99 %
96 %
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
1 448 €
1 %
2 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby