Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bobrovček

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
56 212 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Tovary a služby
28 519 €
51 %
25 %
Služby
11 262 €
39 %
41 %
Materiál
9 546 €
33 %
27 %
Energie, voda a komunikácie
5 201 €
18 %
17 %
Rutinná a štandardná údržba
1 952 €
7 %
12 %
Cestovné náhrady
336 €
1 %
1 %
Dopravné
222 €
1 %
3 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
14 517 €
26 %
33 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
14 517 €
100 %
87 %
Kapitálové výdavky
5 701 €
10 %
22 %
Obstarávanie kapitálových aktív
5 701 €
100 %
99 %
Poistné a príspevok do poisťovní
5 493 €
10 %
12 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
3 914 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
995 €
18 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
583 €
11 %
9 %
Bežné transfery
1 983 €
4 %
4 %
Transfery nefinančným subjektom
1 064 €
54 %
3 %
Transfery v rámci verejnej správy
859 €
43 %
17 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
60 €
3 %
80 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby