Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Blatné Revištia

Aktuálny stav
6,0
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
6,0
Dlhová služba
6,0
Bilancia bežného účtu
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Blatné Revištia
priemer obcí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer obcí
Celkový dlh 0,0 %
6,0
12,7 %
Dlhová služba 0,0 %
6,0
6,0 %
Bilancia bežného účtu 6,8 %
3,4
12,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,4 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Indikátory na obyvateľa priemer obcí
Základná bilancia na obyvateľa 18 € 10 €
Celkový dlh na obyvateľa 0 € 87 €
Čistý majetok na obyvateľa 3 583 € 2 496 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -28 € 49 €
Ostatné indikátory priemer obcí
Základná bilancia 4,5 %
3,9
1,1 %
Intenzita investovania 0,9 %
0,4
10,9 %
Čistý majetok 971,9 %
6,0
365,7 %
Okamžitá likvidita 308,2 %
6,0
262,9 %
Pohotová likvidita 308,2 %
6,0
288,8 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
26,2 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 61 920 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 19 500 €
Výdavky bežného rozpočtu 57 722 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 20 046 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 0 €
Dlhodobé záväzky 821 €
Krátkodobé záväzky 4 519 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 0 €
Bankové úvery a výpomoci 0 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 0 €
Úrokové splátky 0 €
Finančné účty 13 929 €
Neobežný majetok 725 013 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 206
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -5 769 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby