Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Blatné Revištia

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
77 768 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
31 739 €
41 %
33 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
31 739 €
100 %
87 %
Kapitálové výdavky
20 046 €
26 %
22 %
Obstarávanie kapitálových aktív
20 046 €
100 %
99 %
Tovary a služby
14 427 €
19 %
25 %
Služby
7 641 €
53 %
41 %
Energie, voda a komunikácie
3 214 €
22 %
17 %
Materiál
1 456 €
10 %
27 %
Dopravné
1 036 €
7 %
3 %
Cestovné náhrady
621 €
4 %
1 %
Rutinná a štandardná údržba
459 €
3 %
12 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11 261 €
14 %
12 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
7 959 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
3 114 €
28 %
19 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
110 €
1 %
2 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
78 €
1 %
9 %
Bežné transfery
294 €
0 %
4 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
279 €
95 %
80 %
Transfery v rámci verejnej správy
16 €
5 %
17 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
0 €
0 %
0 %
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
0 €
0 %
2 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
0 €
0 %
98 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby