Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
97 279 540 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
29 050 043 €
30 %
31 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
23 053 957 €
79 %
82 %
Príplatky
3 336 536 €
11 %
11 %
Odmeny
2 657 047 €
9 %
7 %
Doplatok k platu a ďalší plat
2 502 €
0 %
0 %
Tovary a služby
23 377 562 €
24 %
25 %
Služby
10 966 826 €
47 %
44 %
Rutinná a štandardná údržba
4 855 106 €
21 %
18 %
Materiál
3 746 265 €
16 %
17 %
Energie, voda a komunikácie
3 551 277 €
15 %
18 %
Nájomné za nájom
165 222 €
1 %
1 %
Dopravné
87 865 €
0 %
2 %
Cestovné náhrady
5 001 €
0 %
0 %
Bežné transfery
19 405 229 €
20 %
17 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
11 435 714 €
59 %
26 %
Transfery v rámci verejnej správy
7 769 354 €
40 %
63 %
Transfery nefinančným subjektom
200 160 €
1 %
11 %
Kapitálové výdavky
11 554 350 €
12 %
11 %
Obstarávanie kapitálových aktív
11 505 451 €
100 %
93 %
Kapitálové transfery
48 899 €
0 %
7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
10 205 664 €
10 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
6 904 302 €
68 %
68 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
1 985 038 €
19 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
940 157 €
9 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
376 167 €
4 %
3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3 506 655 €
4 %
4 %
Splácanie istín
3 201 790 €
91 %
81 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
304 864 €
9 %
19 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
180 037 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
179 941 €
100 %
95 %
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
96 €
0 %
4 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby