Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Vrakuňa

Aktuálny stav
4,6
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,6
Dlhová služba
5,6
Bilancia bežného účtu
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Bratislava - Vrakuňa
priemer mestských častí
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Bratislava - Vrakuňa
priemer mestských častí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer mestských častí
Celkový dlh 28,1 %
4,6
13,9 %
Dlhová služba 3,8 %
5,5
1,1 %
Bilancia bežného účtu 4,6 %
2,9
8,7 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
3,8 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
3,8 %
Indikátory na obyvateľa priemer mestských častí
Základná bilancia na obyvateľa -55 € -6 €
Celkový dlh na obyvateľa 148 € 76 €
Čistý majetok na obyvateľa 1 017 € 952 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -13 € 15 €
Ostatné indikátory priemer mestských častí
Základná bilancia -9,2 %
1,2
-1,4 %
Intenzita investovania 14,4 %
5,7
10,1 %
Čistý majetok 193,4 %
1,9
233,4 %
Okamžitá likvidita 175,4 %
5,3
398,3 %
Pohotová likvidita 183,6 %
3,7
433,2 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 11 262 310 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 656 278 €
Výdavky bežného rozpočtu 10 747 782 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 2 273 007 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 93 126 €
Dlhodobé záväzky 38 424 €
Krátkodobé záväzky 1 133 652 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 2 971 518 €
Bankové úvery a výpomoci 2 971 518 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 214 207 €
Úrokové splátky 9 659 €
Finančné účty 1 988 188 €
Neobežný majetok 21 474 487 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 20 107
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -267 464 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby