Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Levoča

Aktuálny stav
3,9
z max. 6
Dostatočné
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,2
Dlhová služba
4,9
Bilancia bežného účtu
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Levoča
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Levoča
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 35,6 %
4,2
22,4 %
Dlhová služba 7,1 %
5,2
3,8 %
Bilancia bežného účtu 6,0 %
3,2
6,1 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,9 %
5,8
0,1 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,9 %
2,1
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -174 € -6 €
Celkový dlh na obyvateľa 331 € 213 €
Čistý majetok na obyvateľa 3 189 € 2 896 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -42 € 22 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -14,9 %
0,0
-0,6 %
Intenzita investovania 23,9 %
6,0
6,7 %
Čistý majetok 343,0 %
3,4
317,5 %
Okamžitá likvidita 456,6 %
6,0
259,1 %
Pohotová likvidita 506,2 %
6,0
295,9 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 28,0 %
4,6
10,9 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 14 212 924 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 2 862 310 €
Výdavky bežného rozpočtu 13 360 321 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 6 260 789 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 127 926 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 127 297 €
Krátkodobé pohľadávky 697 979 €
Dlhodobé záväzky 3 911 837 €
Krátkodobé záväzky 1 405 414 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 4 843 791 €
Bankové úvery a výpomoci 6 694 583 €
Úvery od ŠFRB 3 810 611 €
Výdavky na splácanie istiny 597 134 €
Úrokové splátky 55 266 €
Finančné účty 6 416 538 €
Neobežný majetok 45 177 164 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 14 626
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -617 641 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby