Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spišské Podhradie

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 110 132 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Kapitálové výdavky
2 327 434 €
33 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 327 434 €
100 %
92 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
2 007 173 €
28 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 756 425 €
88 %
81 %
Príplatky
198 994 €
10 %
12 %
Odmeny
51 753 €
3 %
7 %
Tovary a služby
1 288 581 €
18 %
26 %
Služby
507 050 €
39 %
44 %
Materiál
347 866 €
27 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
234 728 €
18 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
137 570 €
11 %
17 %
Dopravné
52 477 €
4 %
2 %
Nájomné za nájom
7 141 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
1 749 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
748 402 €
11 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
514 298 €
69 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
170 411 €
23 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
32 993 €
4 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
30 700 €
4 %
3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
431 224 €
6 %
4 %
Splácanie istín
431 224 €
100 %
85 %
Bežné transfery
291 311 €
4 %
17 %
Transfery v rámci verejnej správy
164 490 €
56 %
62 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
126 822 €
44 %
27 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
16 006 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
16 006 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby