Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dunajský Klátov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
642 824 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Tovary a služby
255 709 €
40 %
25 %
Služby
72 320 €
28 %
41 %
Materiál
64 888 €
25 %
27 %
Energie, voda a komunikácie
54 492 €
21 %
17 %
Rutinná a štandardná údržba
53 257 €
21 %
12 %
Cestovné náhrady
7 076 €
3 %
1 %
Dopravné
3 656 €
1 %
3 %
Nájomné za nájom
20 €
0 %
1 %
Kapitálové výdavky
178 122 €
28 %
22 %
Obstarávanie kapitálových aktív
178 122 €
100 %
99 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
82 879 €
13 %
33 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
81 975 €
99 %
87 %
Odmeny
904 €
1 %
4 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
53 040 €
8 %
4 %
Splácanie istín
53 040 €
100 %
93 %
Poistné a príspevok do poisťovní
47 639 €
7 %
12 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
33 828 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
13 811 €
29 %
19 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
20 880 €
3 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
20 880 €
100 %
98 %
Bežné transfery
4 555 €
1 %
4 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
4 555 €
100 %
80 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby