Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
188 385 €
Neobežný majetok
93 717 €
Obežný majetok
92 986 €
Časové rozlíšenie súčet
1 683 €
Pasíva
188 385 €
Vlastné imanie
-9 067 €
Záväzky celkom
195 700 €
Časové rozlíšenie súčet
1 752 €
Výnosy
1 233 340 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
33 237 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 200 103 €
Náklady
1 237 642 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 198 946 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
38 696 €
Zisk
-4 303 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 303 €
Príjmy33,2 tis. €
Nedaňové príjmy
90,6 %
Granty a transfery
9,4 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,5 %
Tovary a služby
20,0 %
Bežné transfery
1,0 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:P.Jilemnického 1035/2
Obec:96001 Zvolen
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zvolen
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37831208
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby