Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 198 656 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
689 551 €
58 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
583 729 €
85 %
83 %
Príplatky
53 510 €
8 %
10 %
Odmeny
52 269 €
8 %
6 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
43 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
257 183 €
21 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
174 311 €
68 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
51 418 €
20 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
19 671 €
8 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
11 783 €
5 %
2 %
Tovary a služby
239 741 €
20 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
88 699 €
37 %
10 %
Služby
72 746 €
30 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
39 946 €
17 %
22 %
Materiál
31 872 €
13 %
44 %
Cestovné náhrady
4 402 €
2 %
1 %
Dopravné
1 726 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
348 €
0 %
0 %
Bežné transfery
12 181 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
12 181 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby