Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola A. Sládkoviča

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 493 791 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
800 861 €
54 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
701 580 €
88 %
83 %
Príplatky
70 928 €
9 %
10 %
Odmeny
28 353 €
4 %
6 %
Tovary a služby
391 774 €
26 %
20 %
Materiál
181 446 €
46 %
44 %
Služby
125 021 €
32 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
74 095 €
19 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
7 443 €
2 %
10 %
Cestovné náhrady
2 983 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
787 €
0 %
0 %
Dopravné
0 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
288 113 €
19 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
196 765 €
68 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
60 607 €
21 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
20 162 €
7 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
10 579 €
4 %
2 %
Bežné transfery
11 243 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
11 243 €
100 %
94 %
Kapitálové výdavky
1 800 €
0 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
1 800 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby