Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Pereš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
375 060 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Tovary a služby
161 642 €
43 %
27 %
Rutinná a štandardná údržba
73 296 €
45 %
17 %
Služby
67 250 €
42 %
37 %
Materiál
11 045 €
7 %
24 %
Energie, voda a komunikácie
6 871 €
4 %
20 %
Dopravné
3 099 €
2 %
1 %
Cestovné náhrady
80 €
0 %
0 %
Nájomné za nájom
0 €
0 %
1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
82 970 €
22 %
41 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
82 970 €
100 %
79 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
57 016 €
15 %
1 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
57 016 €
100 %
15 %
Kapitálové výdavky
39 490 €
11 %
9 %
Obstarávanie kapitálových aktív
39 490 €
100 %
97 %
Poistné a príspevok do poisťovní
30 578 €
8 %
15 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
22 018 €
72 %
71 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
7 702 €
25 %
20 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
857 €
3 %
8 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
2 039 €
1 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
2 039 €
100 %
98 %
Bežné transfery
1 326 €
0 %
6 %
Transfery v rámci verejnej správy
1 000 €
75 %
67 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
326 €
25 %
27 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby