Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Čo je finančné zdravie

Vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok. Odporúčame porovnávať každú z kategórií samospráv (mestá a mestské časti, obce, vyššie územné celky) zvlášť.

Finančné zdravie vypovedá o tom, do akej miery hospodári samospráva udržateľne. Nehodnotí jej efektívnosť, teda či bolo každé euro využité najlepším možným spôsobom, ale či jej hospodárenie môže teraz alebo v budúcnosti spôsobovať problémy pri výkone správy. Je to číslo v intervale 0 až 6 počítané zvlášť za každé mesto, mestskú čast, obec a vyšší uzemný celok na základe údajov za najnovšie 4 dostupné roky ako vážený priemer piatich vybraných ukazovateľov uvedených nižšie.

Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6

Schéma výpočtu

1. Transformácia hodnôt na škálu 0 - 6

Výpočet pozostáva z dvoch princípov. Najprv je potrebné poznať spôsob, ako sa hodnota jednotlivých ukazovateľov upraví na škálu 0 - 6 (tzv. skóre), následne sa tieto pretransformované hodnoty rôznym spôsobom spriemerujú.

Ukazovateľ 0 bodov 3 body 6 bodov
Celkový dlh120 %...60 %...0 %
Dlhová služba50 %...25 %...0 %
Bilancia bežného účtu-10 %...5 %...20 %
Záväzky po splatnosti k príjmom30 %...15 %...0 %
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti*3 %...0 %0 %
*Ak záväzky po lehote splatnosti klesajú k 0, skóre sa zdola limitne blíži k 3. Hodnotu presne 3,
rovnako ako ľubovoľnú hodnotu medzi 3 a 6, však nie je možné dosiahnuť - pri nulovej hodnote
záväzkov aspoň 60 dní po lehote splatnosti je totiž skóre rovné 6.

2. Výpočet finančného zdravia a jeho zložiek

Pri niektorých ukazovateľoch sa najprv vypočíta skóre na intervale 0 až 6 za každý rok zvlášť a ich vážený priemer až nasledovne, pri iných je postup opačný: najprv sa vypočíta vážený priemer hodnôt ukazovateľa a až následne sa tomuto priemeru priradí skóre 0 až 6.

Celkový dlh Dlhová služba Bilancia bežného účtu Záväzky po splatnosti k príjmom Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti + 10 % × hodnota zarok - 3 10 % × hodnota zarok - 3 transf. na 0 - 6 transformácia na škálu 0 - 6 + 20 % × hodnota zarok - 2 30 % × hodnota zarok - 1 40 % × hodnota zarok 20 % × hodnota zarok - 2 transf. na 0 - 6 + + + + 10 % × hodnota zarok - 3 transforácia na škálu 0 - 6 20 % × hodnota zarok - 2 30 % × hodnota zarok - 1 40 % × hodnota zarok + + + hodnota zarok - 2 30 % × hodnota zarok - 1 transf. na 0 - 6 hodnota zarok - 2 40 % × hodnota zarok transf. na 0 - 6 hodnota zarok - 2 100 % × hodnota zarok transf. na 0 - 6 + 10 % × hodnota zarok - 3 transf. na 0 - 6 + 20 % × hodnota zarok - 2 transf. na 0 - 6 + 30 % × hodnota zarok - 1 transf. na 0 - 6 40 % × hodnota zarok transf. na 0 - 6 × 15 % Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti + × 15 % Záväzky po splatnosti k príjmom + × 30 % Bilancia bežného účtu + × 10 % Dlhová služba + × 30 % Celkový dlh Celkové finančné zdravie

Celkové finančné zdravie

za rok 2022

Mestá
Výborné
45
Dobré
94
Dostatočné
2
Nedostatočné
0
Zlé
0
Veľmi zlé
0
Mestské časti
Výborné
30
Dobré
8
Dostatočné
0
Nedostatočné
0
Zlé
1
Veľmi zlé
0
Obce
Výborné
1 638
Dobré
1 016
Dostatočné
88
Nedostatočné
4
Zlé
0
Veľmi zlé
0
Vyššie územné celky
Výborné
0
Dobré
8
Dostatočné
0
Nedostatočné
0
Zlé
0
Veľmi zlé
0

Vývoj jednotlivých zložiek finančného zdravia

za všetky samosprávy spolu

Celkový dlh
Dlhová služba
Bilancia bežného účtu
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom
Záväzky neuhradené aspoň 60 dní po lehote splatnosti
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby