Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 695 374 €
Neobežný majetok
5 131 597 €
Obežný majetok
554 343 €
Časové rozlíšenie súčet
9 434 €
Pasíva
5 695 374 €
Vlastné imanie
41 022 €
Záväzky celkom
5 186 691 €
Časové rozlíšenie súčet
467 661 €
Výnosy
5 359 368 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
701 815 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 657 553 €
Náklady
5 328 007 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
5 194 390 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
133 617 €
Zisk
31 361 €
Daň z príjmov
3 755 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
27 606 €
Príjmy730,7 tis. €
Nedaňové príjmy
90,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
7,8 %
Granty a transfery
1,3 %
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
priemer odvetvia*
Výdavky5,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,4 %
Tovary a služby
22,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,4 %
Bežné transfery
1,1 %
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Slančíkovej 2
Obec:95050 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00161365
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:200 - 249
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby